Adatkezelési tájékoztató és szabályzat

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy az adatkezelés megkezdése előtt az Adatkezelő által működtetett https://goldance.hu/ weboldalra („Honlap” vagy „Weboldal”) látogatókat, táncórára, tánctanfolyamra jelentkezőket, a tánctanfolyamon és egyéb programokon résztvevőket, valamint az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló partnereit („Érintett”) egyértelműen és részletesen tájékoztassa személyes adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről. 

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmazza továbbá az Adatkezelőre vonatkozó belső szabályokat és intézkedéseket, mely biztosítja, hogy az adatkezelése a 3. pontban meghatározott jogszabályoknak megfelel, így egyben az Adatkezelő adatkezelési szabályzatának is minősül az Érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozóan.

 

Jelen Adatkezelési tájékoztatót az Adatkezelő a Honlapján közzéteszi.

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató alkalmazásában:

 

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

1. Az adatkezelő adatai

 

Név:                                        GOLDANCE Táncsport Egyesület

Székhely:                                1121 Budapest, Arató utca 25/ b.     

Nyilvántartási száma:             01-09-881153

Képviseli:                               Kreiter Dávid egyesületi elnök

Email cím:                              mail@goldance.hu

 

2. Adatfeldolgozásra jogosult személyek

 

a. Az adatkezelés során igénybe vett tárhely-szolgáltató adatai:

 

Név: Viacom Informatikai Kft.                                  

Székhelye: Üllő, H-2225, Gyár utca 8.                         

Cégjegyzékszáma: 13-09-109794         

 

b. A könyvelési kötelezettség teljesítése során a számlákon szereplő adatok birtokába jut a könyvelési szolgáltató.

 

c. Az Adatkezelő az általa szervezett tanfolyamok megtartásához az Adatkezelővel szerződésben álló táncoktatókat vesz igénybe, akik a tanfolyamon résztvevő érintettek nevét megismerik, így adatfeldolgozónak minősülnek.

 

d. Az Adatkezelő a tanfolyami helyszíneken megbízottakat, és önkénteseket vesz igénybe, akik a jegy- és bérletértékesítést, regisztrációt végzik, továbbá információt szolgáltatnak a résztvevők, érdeklődők számára az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatban. Feladataik ellátása során az érintettek adatait megismerhetik, így adatfeldolgozónak minősülnek.

 

e. Az Adatkezelő a számlák kiállításához a szamlazz.hu programot használja, mely program felhő alapon tárolja a kiállított számlákat, és a számlákon szereplő adatokat. A számlázó program szolgáltatás nyújtása során adatfeldolgozóként jár el:

Név:                      KBOSS.hu Kft.
Székhely:              1031 Budapest, Záhony utca 7.
E-mail:                 info@szamlazz.hu
További információ a https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/ oldalon érhető el.

 

3. Az adatkezelésre vonatkozó főbb jogszabályok és rövidítésük

 

 • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: „Számv. tv.”),
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”),
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fgytv.”)


4. Adatkezelés alapelvei (minőségpolitika)

 

 1. a.) Tisztességesség, jogszerűség, és átláthatóság

Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban megjelölt adatkezelési műveleteket (ideértve az adatok felvételét és kezelését is) tisztességesen, a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, az Érintett számára átlátható módon végzi.

 

 1. b.) Célhoz kötöttség

Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a jelen Tájékoztatóban rögzített célokból gyűjti, kezeli, és használja fel, illetve azokat csak ezen célok elérése érdekében továbbítja a jelen Tájékoztatónak valamint a mindenkor hatályos személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. A kezelt személyes adatokat kizárólag a célok megvalósításában érintett személyek ismerhetik meg.

 

 1. c.) Adattakarékosság

Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatok megadását kéri az Érintettől, amelyek az adatkezelés célját tekintve az adott adatkezelés vonatkozásában megfelelőek, relevánsak és feltétlenül szükségesek, és amely nélkül a szolgáltatását nem vagy nem az általa vállaltak szerint tudná nyújtani.

 

 1. d.) Pontosság

Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatok pontosak, és naprakészek legyenek, az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törli vagy helyesbíti. Amennyiben az Érintett jelzi az Adatkezelő részére, hogy az adatai nem felelnek meg a valóságnak, vagy erről az Adatkezelő tudomást szerez, úgy a jelen Tájékoztatóban rögzítettek szerint haladéktalanul gondoskodik ezen adatok törléséről vagy helyesbítéséről.

 

Mindemellett az Érintettek is felelnek azért, hogy a honlapon, szerződésben megadott adatok valósak, pontosak és naprakészek legyenek. Az Érintett felelőssége és kötelezettsége az is, hogy amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, úgy ahhoz az érintett hozzájárulását előzetesen beszerezze.

 

 1. e.) Korlátozott tárolhatóság

Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok tárolása olyan formában történjen, mely az Érintett azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Adatkezelő az adatok tárolásának időtartamát ezen elv mentén határozza tehát meg.

 

 1. f.) Adatbiztonság („integritás és bizalmas jelleg”)

Adatkezelő megtesz minden szükséges technikai vagy szervezési intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Adatkezelő gondoskodik tehát arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, megbízott oktatói illetve az esetlegesen igénybevett adatfeldolgozók részére is előírja.

 

Ennek körében az Adatkezelő az alábbi technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazza: számítógépeken vírus- és tűzfalvédelmet alkalmaz, biztosítja az adatok, és adathordozó eszközök fizikai védelmét, a papíralapú dokumentumokat elzártan kezeli a székhelyén. A számítógépek jelszóval védettek, így a személyes adatokat kizárólag az a munkavállaló, vagy megbízott tekintheti meg, aki arra jogosultságot kapott. Az Adatkezelő biztonsági mentésekkel gondoskodik arról, hogy az adatok megsemmisüléssel, adatvesztéssel szemben védve legyenek.

 

     g.) Adatbiztonság

Az Adatkezelő vállalja a fenti elvek betartását, továbbá biztosítja, hogy ezen elvek a gyakorlatban is megvalósuljanak az adatkezelési tevékenység során.

 

5. Tanfolyamon, táncórán, táborban való részvétellel kapcsolatos adatkezelés

 

5.1. Napijegy vásárlása

Napijegy megvásárlása esetén az résztvevőktől az Adatkezelő személyes adatok megadását nem kéri, kivéve, ha a résztvevő hírlevélre kíván feliratkozni, vagy az ingyenes, előzetes regisztrációhoz kötött próbaalkalmon szeretne részt venni.

 

5.2. Bérletvásárlás, tánctanfolyam, tábor, egyéni táncoktatás

Adatkezelés célja: bérlettel rendelkezők, bérletalkalmak, tanfolyamon résztvevők nyilvántartása, tanfolyamok, táborok megszervezése, kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

A bérlet megvásárlásával, a Vendég hozzájárulását adja, hogy adatait elektronikus beléptetőrendszerünkben tároljuk. Hozzájárul továbbá, hogy a táncterembe való belépés jogosultságának megállapíthatósága érdekében, róla fénykép készüljön, melyet a személyes adataival együtt tárol az üzemeltető. Üzemeltető, a Vendég jogosultságának ellenőrzése érdekében a Vendég egy fényképes igazolványát adategyeztetés céljából megtekintheti. Az Üzemeltető a számára szükséges adatokat harmadik félnek marketing céllal nem továbbítja, azokat a hatályos jogszabályok szerint kizárólag célhoz kötötten kezeli. Amennyiben a Vendég megtagadja a fénykép készítését, az Üzemeltető fenntartja jogot, hogy megtagadja a Vendég táncórán való részvételét.

Érintettek kategóriái: bérlettel rendelkezők, tanfolyamra, táborba jelentkezők, egyéni táncoktatásra jelentkezők

Kezelt adatok köre: Név, Telefonszám, E-mail cím, névre szóló számla kérése esetén számlázási adatok (számlázási név, számlázási cím)

Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül? egyesületi elnök, titkárnő, tanfolyami helyszínen dolgozó önkéntesek, megbízottak

Adatkezelés időtartama: A bérlet lejáratát, tanfolyam, tábor befejezését követő 5 évig.

Adatkezelés módja: elektronikus, és papíralapú.

Adattovábbítás: A résztvevők neve továbbításra kerül a tanfolyamot/tábort megtartó oktató részére.

Adattovábbítás jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges - GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

Az adatszolgáltatás, adattovábbítás elmaradásának lehetséges következményei: az adatok megadásának hiányában az Érintett nem tud bérletet vásárolni, tanfolyamra/táborba jelentkezni, és azon részt venni.

 

5.3. Ingyenes próbaalkalom

 

Adatkezelés célja: regisztráció az ingyenes próbaalkalomra, az órán résztvevők nyilvántartása (limitált a férőhely), kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

A hozzájárulását a Honlapon checkbox kipipálásával, vagy személyes regisztráció során írásban, papíralapon adhatja meg. A hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja e-mailben, vagy papír alapú kérelemben. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatai törlésre kerülnek (ld.: 15.3. pont).

       Érintettek kategóriái: ingyenes próbaalkalomra regisztrálók

Kezelt adatok köre: Név, E-mail cím

Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül? egyesületi elnök, titkárnő, tanfolyami helyszínen dolgozó önkéntesek, megbízottak

Adatkezelés időtartama: A próbaalkalmon való részvételt követően a személyes adatokat törli az Adatkezelő (kivéve, ha egyéb adatkezelési cél is fennáll).

Adatkezelés módja: elektronikus, és papíralapú.

Adattovábbítás: A résztvevők neve továbbításra kerül a megbízott oktató részére.

Adattovábbítás jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges - GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

Az adatszolgáltatás, adattovábbítás elmaradásának lehetséges következményei: az adatok megadásának hiányában az Érintett nem tud az ingyenes próbaalkalomra jelentkezni, és azon részt venni.

 

6. Ajánlatkérés fellépésekre vonatkozóan

      Adatkezelés célja: ajánlat elkészítése, és megküldése az ajánlatkérő részére, kapcsolattartás

      Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

A hozzájárulását írásban, e-mailben, vagy papíralapon az ajánlatkérés elküldésekor megtett nyilatkozatában adhatja meg. A hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja e-mailben, vagy papír alapú kérelemben. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatai törlésre kerülnek (ld.: 15.3. pont).

      Érintettek kategóriái: ajánlatot kérő ügyfelek

      Kezelt adatok köre: név, email cím, kapcsolattartó telefonszáma

      Ki férhet hozzá? egyesületi elnök, titkárnő.

      Adatkezelés időtartama: Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az ajánlati              kötöttség lejáratáig. Amennyiben az ajánlat nem került elfogadásra az Adatkezelő az ajánlati kötöttség                  lejártával törli az adatokat.

      Adattovábbítás: Nincs.

      Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud ajánlatot kérni.

      Adatkezelés módja: elektronikus, és papíralapú.

 

7. Fellépésekkel, reklámmal kapcsolatos szerződésen alapuló adatkezelés

 

Adatkezelés célja: fellépésekre, az Adatkezelő reklámozására vonatkozó szerződés teljesítése, kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, jogi személy természetes személy képviselőinek kapcsolattartói adatai esetén jogos érdek - GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont,

Jogos érdek: Kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében. Az Adatkezelő a kapcsolattartáshoz feltétlenül szükséges adatokat kezeli, és kizárólag a jogos érdek megvalósulása céljából, mely más módon nem biztosítható.

Érintettek kategóriái: az Adatkezelővel szerződést kötő üzleti partnerek, és azok kapcsolattartói

Kezelt adatok köre: név, székhely, cégjegyzék száma/nyilvántartási száma, adószáma, képviselője, a kapcsolattartó neve, email címe, telefonszáma.

Ki férhet hozzá? egyesületi elnök, titkárnő.

Adatkezelés időtartama: A szerződés megszűnését követő 5 év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud szerződést kötni az Adatkezelővel.

Adattovábbítás: Nincs.

Adatkezelés módja: papíralapú és elektronikus.

 

8. Oktatókkal, megbízottakkal, önkéntesekkel megkötött szerződésen alapuló adatkezelés

 

Adatkezelés célja: szerződés teljesítése, kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges - GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, Oktatató képmása: érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Érintettek kategóriái: az Adatkezelővel oktatási tevékenység ellátására szerződést kötők, megbízottként tevékenységet végzők, önkéntesek

Kezelt adatok köre: név, székhely/lakóhely, nyilvántartási száma, adószáma, bankszámlaszáma, email címe, telefonszáma, oktató képmása

Ki férhet hozzá? egyesületi elnök, titkárnő.

Adatkezelés időtartama: A szerződés megszűnését követő 5 év.

Adattovábbítás: nincs.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud szerződést kötni az Adatkezelővel.

Adatkezelés módja: papíralapú.

 

9. Egyéb szerződések alapuló adatkezelés

 

Adatkezelés célja: szerződés teljesítése

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, jogi személy természetes személy képviselőinek kapcsolattartói adatai esetén jogos érdek - GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

Jogos érdek: Kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében. Az Adatkezelő a kapcsolattartáshoz feltétlenül szükséges adatokat kezeli, és kizárólag a jogos érdek megvalósulása céljából, mely más módon nem biztosítható.

Érintettek kategóriái: az Adatkezelővel szerződést (vállalkozási, megbízási, bérleti stb.) kötő üzleti partnerek, és azok kapcsolattartói

Kezelt adatok köre: név, székhely, nyilvántartási szám, cégjegyzék száma, adószáma, kapcsolattartó neve, email címe, telefonszáma, bankszámlaszáma

Ki férhet hozzá? egyesületi elnök, titkárnő.

Adatkezelés időtartama: A szerződés megszűnését követő 5 év.

Adattovábbítás: Nincs.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud szerződést kötni az Adatkezelővel.

Adatkezelés módja: papíralapú.

 

10. Számla kiállítása

 

       Adatkezelés célja: számviteli bizonylat kiállítása

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges - GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 45. §, Számv. tv.169. § (2) bekezdése

Érintettek kategóriái: táncórán, tanfolyamon, táborban résztvevők

Kezelt adatok köre: számlázási név, cím, fizetési mód, dátum, tanfolyam megnevezése, díja

       Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül? egyesületi elnök, titkárnő.

       Adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

Adattovábbítás: A számlák továbbításra kerülnek a könyvelő felé. Elektronikus számla esetén a szamlazz.hu felé.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem kaphat névre szóló számlát.

Adatkezelés módja: papíralapú, és elektronikus.

 

11. Minőségi kifogások kezelése

 

Adatkezelés célja: az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges - GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (3)-(7).

       Érintettek kategóriái: panaszt, kifogást előterjesztő ügyfél

Kezelt adatok köre: a panasz egyedi azonosítószáma, a fogyasztó neve, lakcíme, a panaszbejelentés helye, ideje, a panaszbejelentés módja, a fogyasztó által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke, a panasz leírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje és a jegyzőkönyvvezető neve, aláírása

Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül? egyesületi elnök, titkárnő.

Adatkezelés időtartama: A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év, a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év.

Adattovábbítás: Nincs.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tudja gyakorolni fogyasztói jogait.

Adatkezelés módja: papíralapú.

 

12. Kapcsolatfelvétel Facebookon/e-mailen keresztül

 

Adatkezelés célja: tájékoztatás, kapcsolatfelvétel, feltett kérdés megválaszolása

       Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

A Honlapon történő üzenetküldés esetén a hozzájárulását az üzenet megküldését megelőzően checkbox kipipálásával adja meg. A Facebookon történő üzenetküldés esetén az Érintett az üzenet elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Facebook profiljában megadott, nyilvános személyes adatait (név, profilkép) megismerje. E-mailben történő üzenetküldés esetén az üzenet elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az e-mailben szereplő személyes adatait az Adatkezelő megismerje. A hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja e-mailben, vagy papír alapú kérelemben. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatai törlésre kerülnek (ld.: 17.3. pont).

       Érintettek kategóriái: üzenetet küldő ügyfelek

Kezelt adatok köre: név, email cím, tárgy, üzenet, Facebook profilban szereplő nyilvános adatok

Ki férhet hozzá? egyesületi elnök, titkárnő.

Adatkezelés időtartama: A válaszüzenet elküldését követő 30 napon belül az üzenetek törlésre kerülnek (kivéve, ha egyéb adatkezelési cél is fennáll).

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud kérdést feltenni, ajánlatot kérni a Facebookon/e-mailen keresztül.

Adatkezelés módja: elektronikus.

 

13. Közösségi oldalakon (instagram, youtube, facebook) való részvétel

 

Adatkezelés célja: reklámozás, Adatkezelő tevékenységének népszerűsítése, érdeklődők tájékoztatása

       Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Amennyiben az Érintett az Adatkezelő Facebook, Instagram profilját kedveli, követi, Youtube csatornájára feliratkozik, az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Facebook/Instagram/Youtube profiljában megadott, nyilvános személyes adatait (név, profilkép) megismerje. A hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja akként, hogy a profil követését, kedvelését visszavonja, Youtube csatornáról leiratkozik.

Érintettek kategóriái: Facebook, Instagram profilt kedvelők, követők, Youtube csatornára feliratkozók

Kezelt adatok köre: Facebook/Instagram/Youtube profilban szereplő nyilvános adatok

Ki férhet hozzá? egyesületi elnök, titkárnő.

Adatkezelés időtartama: Ameddig az érintett a hozzájárulását visszavonja, azaz az oldal kedvelését, követesét visszavonja, Youtube csatornáról leiratkozik.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tudja követni a közösségi oldalakat.

Adatkezelés módja: elektronikus.

 

14. Hírlevél küldés

 

Adatkezelés célja: tájékoztatás a kedvezményekről, újonnan induló tanfolyamokról, táborokról, eseményekről

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

A hozzájárulását a Honlapon checkboxok kipipálásával adhatja meg. Ha a hírlevélre személyesen iratkozik fel valamelyik tanfolyami helyszínen, a hozzájárulását papíralapú nyilatkozatban adhatja meg. A hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja e-mailben, vagy papír alapú kérelemben, vagy leiratkozhat a hírlevélben szereplő link segítségével. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatai törlésre kerülnek (ld.: 14.3. pont).

       Érintettek kategóriái: hírlevél küldéséhez hozzájáruló ügyfelek

       Kezelt adatok köre: név, email cím

       Ki férhet hozzá? egyesületi elnök, titkárnő.

       Adatkezelés időtartama: Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig.

       Adattovábbítás: Tárhelyszolgáltató. Hírlevélküldő alkalmazás üzemeltetője: Goldance

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem kap hírlevelet az aktuális kedvezményekről, újonnan elérhető képzésekről, tanfolyamokról, táborokról, eseményekről.

 

Sütikről (cookie) szóló tájékoztatás

 

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a Felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a Felhasználó egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére.

 

Az Adatkezelő a Honlap látogatása során az alábbi sütiket alkalmazza, melyek célja a Honlap funkcionalitásának biztosítása, vagy anonim statisztikai adatok gyűjtése:

Süti neve Ki helyezi el? Élettartama Funkció
laravel_session goldance.hu 1 látogatás felhasználó azonosító a rendszer részére
_ga goldance.hu 2 év látogatási statisztikai adatok gyűjtése
_gat goldance.hu 1 látogatás azonositó regisztrálása látogatási statisztikai adatok gyűjtéséhez
_gid goldance.hu 1 látogatás azonositó regisztrálása látogatási statisztikai adatok gyűjtéséhez
collect Google 1 látogatás Felhasználási statisztikák monitorozása és az eredmények Google Analyticsbe juttatása
ads/ga-audiences Google 1 látogatás azonosító regisztrálása Google Adwords szolgáltatás részére
fr Facebook 3 hónap Facebook marketing célú azonosító
GPS Youtube 1 látogatás GPS lokáció mentése az adott eszközre
IDE DoubleClick.Net 1 év Google DoubleClick Marketing célú azonosító
PREF Youtube 8 hónap Google statisztika beágyazott youtube videó használatról
test_cookie DoubleClick.Net 1 látogatás cookie-k használatának ellenőrzésére szolgáló cookie
tr Facebook 1 látogatás Facebook marketing célú azonosító
VISITOR_INFO1_LIVE Youtube 179 nap Sávszélesség tesztelése, beágyazott youtube videók esetén
YSC Youtube 1 látogatás Megtekintett videók statisztikája
yt.innertube::nextId Youtube 1 látogatás Beágyazott videó beállításait tartalmazó cookie
yt.innertube::requests Youtube 1 látogatás Beágyazott videó beállításait tartalmazó cookie
yt-remote-cast-installed Youtube 1 látogatás Beágyazott videó beállításait tartalmazó cookie
yt-remote-connected-devices Youtube állandó Beágyazott videó beállításait tartalmazó cookie
yt-remote-device-id Youtube állandó Beágyazott videó beállításait tartalmazó cookie
yt-remote-fast-check-period Youtube 1 látogatás Beágyazott videó beállításait tartalmazó cookie
yt-remote-session-app Youtube 1 látogatás Beágyazott videó beállításait tartalmazó cookie
yt-remote-session-name Youtube 1 látogatás Beágyazott videó beállításait tartalmazó cookie
XSRF-TOKEN goldance.hu 1 látogatás Biztonságos server oldali lekérdezésekhez szükséges cookie.


A fenti sütik alkalmazásának célja az oldallátogatottság mérése, forgalmi analitika készítése anonimizált látogatottsági adatok gyűjtésével, valamint a Honlap egy funkcióinak használatát biztosítják. Ezek az adatok alapján az Érintett sem közvetlen, sem közvetett módon nem azonosítható. Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. A hozzájárulását a Honlapon található felugró oldalsávon adhatja meg, az „Elfogadom” gombra kattintva.

 

A sütik alkalmazását a saját internet böngészőjében törölheti, illetve letilthatja. A funkcionális cookie-k letiltása esetén a Honlap egyes funkció nem, vagy korlátozottan érhetők el. A cookie-k letiltásához segítséget az alábbi linkeken talál:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

 

 1. Az érintettek jogai 
  1.  Hozzáférési jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel (Papír alapú tájékoztatás esetében: 10 Ft/lap). Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre az Adatkezelő, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

A kérelem elektronikus vagy postai úton nyújtható be, ennek szabályait a 18. pont tartalmazza.

A benyújtott kérelemre Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában válaszol.

  1.  Helyesbítéshez való jog

Az Érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak. Jogosult továbbá arra, hogy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje.

A kérelem beérkezését követően az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül a kérelem jogosságát megvizsgálja, írásban tájékoztatja az Érintettet a kérelem teljesítéséről, vagy amennyiben a kérelmét nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja, úgy az elutasítást és annak indokait a jogorvoslattal együtt.

A kérelmet a 18. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

  1. Törléshez való jog

Az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó személyes adatokat törli, ha:

 • az adatkezelés jogellenes;
 • az Érintett visszavonja a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Érintett által kért törlés kizárólag az ő hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, így az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét. Mindemellett Adatkezelő az Érintett személyes adatainak kezelésére az Érintett törlési kérelmét követően is jogosult, amennyiben az Érintett adatainak kezelése az Adatkezelő szerződés teljesítése, jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges.

Az Adatkezelő nem köteles törölni a személyes adatokat, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A kérelmet a 18. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

  1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:

  1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A kérelmet a 18. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

  1.  Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja, illetőleg az Adatkezelő ezeket az adatokat az általa megjelölt másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul (GDPR 6. cikk (1) a) és b) ponton), és az adatkezelés automatizált módon történik.

A kérelmet a 18. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

  1. Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Az Érintett a tiltakozással kapcsolatos kérelmét a 18. pontban foglaltak szerint nyújthatja be az Adatkezelő felé.

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett tiltakozását alaposnak találja, úgy a személyes adatokat haladéktalanul törli.

17. Jogorvoslati lehetőségek

Jogellenes adatkezelés, valamint tájékoztatás, helyesbítés, törlés, korlátozás, adathordozhatóság, tiltakozás iránti kérelem elutasítása esetében az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Postai cím: 1530 Budapest, Pf.:5; Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat. Panaszt tehet abban az esetben is, amikor Adatkezelő az Érintett megkeresésére a jogszabályban vagy a jelen tájékoztatóban rögzített időn belül nem válaszol, személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

18. Az Érintett által az Adatkezelő részére megküldött kérelemmel kapcsolatos szabályok

Az Érintett a jelen Tájékoztatóban megjelölt kérelmeket, valamint az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonását írásban az alábbi címre köteles megküldeni:

Email: kreiterdavid@gmail.com

Postai cím: 1121 Budapest, Arató utca 25/ b.

Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket haladéktalanul megvizsgálja, és a kérelem kézhezvételét követő legkésőbb 25 napon belül teljesíti a kérelmet, és erről írásban tájékoztatja az Érintettet, vagy amennyiben az Adatkezelő az Érintett kérelmét nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja úgy az elutasítást és annak indokait a jogorvoslattal együtt a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli az Érintettel. A kérelmek megválaszolása az egyesületi elnök feladata.

Az e-mailben küldött kérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha az az Érintett által már megadott, és személyes adatként kezelt e-mail címről érkezik. Adatkezelő jogosult további adatot bekérni az Érintett azonosítása érdekében abban az esetben, ha kétsége merül fel afelől, hogy az adatokat kérő személy valóban az Érintett.

19. Eljárás adatvédelmi incidens esetén

Adatvédelmi incidens: személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés.

Amennyiben  az Adatkezelő által kezelt személyes adataival összefüggésben a fent definiált adatvédelmi incidensről szerez tudomást, kérjük haladéktalanul jelezze a 14. pontban megjelölt elérhetőségeken. Adatvédelmi incidenst az Adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja, legkésőbb a tudomásszerzést követő 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, továbbá megteszi az incidens orvoslására szolgáló intézkedéseket.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. Az tájékoztatás tartalmazza annak leírását, hogy milyen jellegű az adatvédelmi incidens, valamint az Érintett a természetes személynek szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését célzó javaslatokat.

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetése, az Érintettek tájékoztatása, NAIH felé történő bejelentése iránt az egyesületi elnök intézkedik, valamint megteszi az incidens orvoslására szolgáló intézkedéseket.

20. Az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása, módosítása

Az Érintettek a Honlap használatával, bérlet vásárlásával, az Adatkezelővel történő szerződés megkötéskor a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat elfogadják.

Adatkezelő jogosult a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosított Adatvédelmi Tájékoztató a Weboldalon kerül közzétételre.

 

Hatályos: 2018. május 25-től.